Algemene Voorwaarden Masterclasses

Algemene voorwaarden Thirza Dekker Fineline & PMU Academy

1. Informatie bescherming

1 A. Deelnemer stemt er mee in dat alle (bedrijfs-)informatie die ten behoeve van de masterclass worden uitgewisseld vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden te openbaren.

1.B. Vertrouwelijke informatie zoals in deze overeenkomst omschreven, is informatie die door thirza dekker aan de Deelnemer schriftelijk, mondeling en visueel ter beschikking wordt gesteld en welke duidelijk is aangemerkt als zijnde vertrouwelijk.

1.C. De opgedane kennis voortkomend uit de masterclass komt voor Deelnemer ter beschikking. Uitgangspunt hierbij is dat de Deelnemer de verworven kennis enkel zal toepassen ten behoeve van zijn/haar eigen persoonlijke dienstverlening als specialist.

1.D. Alle intellectuele eigendomsrechten door Thirza Dekker aan Deelnemer in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verstrekte (trainings)methodes, producten en teksten, blijven bij Thirza Dekker.

1.E. Deelnemer zal de verstrekte documentatie, zowel schriftelijk, visueel of mondeling, afkomstig van deze masterclass niet openbaar maken of openbaar laten maken.

1.F. Deelnemer zal Thirza Dekker onmiddellijk op de hoogte stellen als zij inbreuk op het intellectuele eigendom voortkomend uit de masterclass vermoeden of vaststellen door een of meerdere Deelnemer(s).

1.G. Bij overtreding of niet nakoming door Deelnemer van één of meer van de in dit artikel genoemde verplichtingen, zal Deelnemer ten gunste van Thirza Dekker, zonder dat ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 verbeuren, alsmede een aanvullende boete van € 1.000 per dag dat de overtreding na mededeling van de ontdekking door Thirza Dekker aan Deelnemer voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van Thirza om volledige schadevergoeding, alsmede nakoming te vorderen.

2. Aansprakelijkheid

2.A. Thirza Dekker zet zich in voor een goede uitvoering van de masterclasses en zal Deelnemer zo goed mogelijk voorbereiden en trainen als SPMU-arties of Fineline artist in lijn met de kennis en vaardigheden van de instructeur.

2.B. Onverminderd het bovenstaande kan Thirza Dekker echter geen garantie geven omtrent de zelfstandige uitvoering door Deelnemer van de geleerde technieken op basis van de verstrekte informatie en training. Het gebruik van de informatie verstrekt in het kader van de basismasterclass en het gebruik van de opgedane kennis uit de training door Deelnemer geschiedt voor eigen risico en deze vrijwaart Thirza van aanspraken die mogelijk hieruit kunnen ontstaan.

2.C. Thirza is niet aansprakelijk voor gevolgschade, persoonlijke schade of dood van personen, direct of indirect ontstaan ten gevolge van of verband houdende met het gebruik en de verwerking van kennis die Deelnemer ten behoeve van de Masterclass ter beschikking heeft gekregen.

3. Aanbetaling

3.A. Deelnemer verricht een aanbetaling om zijn of haar deelname te bevestigen met de masterclass.

3.B. Zoals wettelijk is bepaald heet deelnemer 14dagen bedenktijd en de mogelijkheid om de aanbetaling terug te vorderen zonder opgaaf van reden

4. Annuleren

4.A. De masterclass is enkel per mail te annuleren bij Thirza

4.B. Annuleren buiten 14 dagen bedenktijd betekend dat de aanbetaling ingehouden wordt.

4.C. Bij annuleren vanwege overmacht zoals overlijden eerste graad familielid wordt de aanbetaling bevroren en kan deelnemer de training op een ander gewenste datum volgen. Afhankelijk van de overmacht dient dit binnen 6 maanden te geschieden, tenzij deelnemer fysiek niet aanwezig kan zijn.

5. Facturering en betaling

5.A. De betaling door Deelnemer van de aan Thirza Dekker verschuldigd restant bedrag dient te geschieden twee weken voor de Masterclass. De totale kosten zijn vermeld op onze webpagina www.thirzadekker.nl Mocht er sprake zijn van een betaal regeling, dan wordt het restant in maandelijks termijnen overgemaakt.

5.B. Indien Deelnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald is Deelnemer van rechtswege in verzuim en is Thirza Dekker gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

5.C. Indien Deelnemer niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Deelnemer gehouden tot vergoeding van alle door werkelijk door Thirza Dekker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

6. Voortijdige afbreking en/of vervanging instructeur

6.A. Als Deelnemer om wat voor reden dan ook de masterclass voortijdig afbreekt, is Thirza niet verplicht tot restitutie van de masterclassskosten. Als deelnemer door welke reden dan ook niet aanwezig is dan is thirza dekker niet verplicht een alternatief aan te bieden om dit in te halen.

6.B. Als Thirza Dekker wegens onvoorziene omstandigheden de basismasterclass voortijdig moet afbreken, zal Thirza Dekker bereid zijn om de masterclass kosten restitueren danwel een alternatieve datum voorleggen aan Deelnemer om de masterclass vooralsnog uit te voeren.

6.C Bij onverhoopte uitval door ziekte of wegens andere onvoorziene omstandigheden van de aangegeven instructeur, behoud Thirza het recht om een vervangen instructeur beschikbaar te stellen zonder toestemming vooraf van Deelnemer.

7. Geen volledige deelname Wanneer deelnemer niet aanwezig is, dan is de Academy niet verplicht deze gemiste dag alsnog in een later stadium aan te bieden. De aanwezigheid is volledige verantwoordend van de deelnemer. Ook zal de Thirza deze gemiste dag niet in mindering brengen op de factuur. Echter zal Thirza Dekker haar best doen om de gemiste dag alsnog aan te bieden. Hier kunnen alleen geen rechten aan worden verleend.

8. Wijzigen en aanvullingen

8.A. Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen. De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders is bepaald in deze overeenkomst.

9. Overig

9.A. Op deze overeenkomst en al hetgeen Thirza Dekker mee verband houdt, is het Nederlands recht van toepassing.

9.B. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen Thirza Dekker mee verband houdt of Thirza Dekkerruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.